Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. №УТ-09-1016

16.02.2016г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушари, област Добрич на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 131, ал.1 и 2 съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №059028 в Стопански двор на с. Лозенец, община Крушари с определяне на предназначение „за ПСД – складиране на селскостопанска продукция и изваряване на тревни култури”. Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай