Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Протокол № 4 от Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, проведено на 16 февруари 2016 година в гр.Добрич

Препис-извлечение! 

 
 
от Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, проведено на 16 февруари 2016 година от 14:00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич 
 
 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Вземане на решение за подписване на допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ, във връзка с удължаване на срокове за изпълнение на дейностите, по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“
 
Общото събрание прие следното 
 
РЕШЕНИЕ 1:
 
1. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич“, дава съгласие за подписване на Допълнително споразумение № 7 към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR 5112122-С011 по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“.
2. Допълнителното споразумение да се подпише от кмета на Община град Добрич, за което кметовете на общините от регион Добрич го упълномощават. Пълномощните, нотариално заверени следва да бъдат предоставени в Община град Добрич в срок до 19.02.2016 г.
Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“
 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Информация за работата на регионална система за управление на отпадъците:
- докладва ръководителя на депо Стожер;
- информация за Претоварна станция Тервел и Претоварна станция за отпадъци Балчик – докладват представителите на двете общини;
 
Присъстващите бяха запознати с работата на регионалната система за управление на отпадъците регион Добрич, с функционирането на Претоварна станция Тервел и предстоящото започване на работа на Претоварна станция Балчик. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Предложение за финансиране на дейности с натрупване отчисления по чл. 64 от ЗУО
 
Общото събрание прие следното 
 
 
 
РЕШЕНИЕ 3:
1.Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ дава съгласие 124 980,00 лв. от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО да бъдат използвани за  извършване на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране на битови отпадъци, а именно:
• 4 800 лв. с ДДС за изработване и монтаж на перфоратор за пластмасови бутилки
• 23 760 лв. с ДДС за изработване и монтаж на захранващ бункер и лентов транспортьор за балиращата преса
• 33 600 лв. с ДДС за лабораторно обзавеждане
• 62 820 лв. с ДДС за надграждане на оградата от южната страна на клетката за депониране на отпадъците
2.Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ възлага на кмета на Община град Добрич да сключи договори за изпълнение на посочените в т.1 дейности и на основание чл.25 от Наредба №7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци да подаде заявление до Директора на РИОСВ – Варна.
Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“
 
(п) 
Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич 
 
(п)
Тошко Петков – Кмет на Община Добричка 
 
(п)
Добри Стефанов – Кмет на Община Крушари
 
(п)
Валентин Димитров – Кмет на Община Ген. Тошево 
 
(п)
Мариян Жечев – Кмет на Община Шабла 
 
(п)
Стелиян Железов – упълномощен представител на Община Балчик  
 
(п) 
Иван Иванов – упълномощен представител на Община Никола Козлево 
 
(п) 
Елица  Замфирова – упълномощен представител на Община Каварна 
 
(п) 
Живко Георгиев – Кмет на Община Тервел 
 
 
 
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: (п) 
Радостина Колева, ст. експерт АО, Община град Добрич 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай