Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на: „Водовземно съоръжение за подземни води и система за капково напояване на етерично-маслени култури в землището на с. Добрин“.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 203548993 ЗПЗ гр. Добрич, ул. ’’Дванадесета" № 12
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в ПИ е № 024003 в землището на с.Добрин, ЕКЛТТЕ 21470, общ.Крушари, обл.Добрич и система за капково напояване на етерично-маслени култури на площ от 302,839 дка в ПИ №№ 024002 и 024003 в землището на с. Добрин, ЕКАТТЕ 21470, общ.Крушари“.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Теодора Попова, ЗПЗ гр. Добрич, ул. "Дванадесета" № 12 тел. 0877 16 11 67, ел. поща: tpopova@esseterre.bg

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, община гр.Крушари и кметство с.Добрин

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай