Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ 23.06.2016г.

Изх.№УТ-09-3274

23.06.2016г.

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че с Решение №5/59 от 25.05.2016г. на Общински съвет – Крушари се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на два етапа: първи етап-проект за изменение на селищна територия, западно от ул. „Суха река”, втори етап – проект за изменение на селищна територия, източно от ул. „Суха река”.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай