Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Уведомление с вх.№РД-17-4974/26.09.2016г.

От Георги Валентинов Василев

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

 

У В Е Д О М Я В А М Е:

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение за реализиране на инвестиционно предложение: "Създаване на трайни насаждения - лавандула 143,000 декара и закупуването на замеделска техника с прикачен инвентар", в землището на с.Лозенец, общ.Крушари, област Добрич.

Инвестицията ще бъде извършена в имоти със следните номера: №002005, № 002025, №002024, 0002023.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Крушари, кмество с.Лозенец или в РИОСВ - Варна, ПК 9000, ул."Ян Палах" №4.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай