Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за инвестиционно намерение на Община Крушари за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Крушари

 +На основание на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на

въздействието върху околната среда ОБЩИНА КРУШАРИ

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

На заинтересованите лица и общественост, че:

Има инвестиционно предложение за ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ. Настоящия проект е предназначен за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Крушари. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.

Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда.

Връзка с други дейности - Настоящото проектно предложение няма връзка със съществуващи и одобрени устройствени или други план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Местоположение -Съществуващото сметище е разположено в имот с идентификатор 40097.2223.1, в землището на с. Крушари, общ. Крушари, непосредствено до населеното място в посока северозапад. До площадката се достига по полски път.

Използвани природни ресурси –По време на строителните дейности и експлоатацията не се предвижда ползване на природни ресурси

Отпадъци - При дейността по реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се генерират отпадъци.

 

Писмени становища и мнения се приемат в Община Крушари, ет.1, стая 103 „Деловодство”

 

28.03.2017г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай