Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Решение №ВА-74/ПР/2017г. на и.д. Директор на РИОСВ-Варна за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на с.Крушари,

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай