Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за инвестиционно предложение за: „Ремонт на част от общински път DOB 2176/III-293/ Крушари – Северци - Граница община Крушари – Добричка/ - Черна – Житница - Тянево”

На основание на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КРУШАРИ

ОБЯВЯВА

 

На заинтересованите лица и общественост, че: Има инвестиционно предложение за :„Ремонт на част от общински път DOB 2176/III-293/ Крушари – Северци - Граница     община Крушари – Добричка/ - Черна – Житница - Тянево”

Основната цел на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътя, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението и подобряване на отводняването

Връзка с други дейности - Настоящото проектно предложение няма връзка със съществуващи и одобрени устройствени или други план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Местоположение -Път BOB217 част от общинската пътна мрежа на община Крушари и осъществява връзка между населените места от Община Крушари и община Добрич. Началото на обекта е при км 6+563, в края на село Северци – посока Тянево, а краят е при км 7+800. Общата дължина на участъка е 1237м.

Използвани природни ресурси –По време на строителните дейности и експлоатацията не се предвижда ползване на природни ресурси

Отпадъци - При дейността по реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се генерират отпадъци.

 

Писмени становища и мнения се приемат в Община Крушари, ет.1, стая 103 „Деловодство”

 

03.07.2017г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай