Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на: "Дестилерия за изваряване на тревни култури" ЕТ Ренесанс КПДТ-Кирил Жендов с. Лозенец, общ. Крушари

 ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от30.11.2012 г.)

ЕТ "Ренесанс- КПДТ-Кирил Жендов”, е. Лозенец, общ. Крушари,

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на “ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА ТРЕВНИ КУЛТУРИ”, в ПИ № 059028, с начин на трайно ползване за „за друг вид производствена база”, находящ се в Стопански двор, местност „ДО СЕЛОТО”, по плана на с.Лозенец, общ. Крушари. Имотът е собственост на Възложителя, съгласно приложената скица-виза № 126 от 11.03.2016 г. и Нотариален акт № 166, том VII, Per. № 12209, дело 1245 от 2005 г. Имотът е с площ 5428 кв.м, начин на трайно ползване - ПСД / за друг вид производствена база /. ИП не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи, както и на действащите планове за района.

Не е наложително зониране на съседните територии и промяна на техния статут свързано с това предложение.

Конкретното искане на инвеститора е изграждане Обект “ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА ТРЕВНИ КУЛТУРИ”, в ПИ № 059028, с начин на трайно ползване за „за друг вид производствена база”, находящ се в Стопански двор, местност „ДО СЕЛОТО”, по плана на с.Лозенец, общ. Крушари.

Територията на имота, предмет на инвестиционното намерение предстои да бъде водоснабдена и присъединена към енергозахранване. Имота е в близост до съществуващи и функциониращи бази на „Стопански двор” в с. Лозенец.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4, е- mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, както и в Община Крушари и с. Лозенец

Дата: 20.11.2017г.       

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай