Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 17.09.2019

  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  17.09.2019 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Информация за състоянието на материалната база и готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 2019/2020година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Информация за дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин през 2019 година.
                                        
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Информация за дейността на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари.
                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Информация за дейността на Домашен социален патронаж.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
 Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  17.09.2019 г. от 14.20 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на кметства на 27 октомври 2019 година.
 
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
2.Докладна записка относно приемане на План за защита при бедствия на Община Крушари.
         
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
3.Предложение относно учредяване на право на ползване върху лек автомобил Ситроен „Евазион“ с рег. № Тх 0422 ХК, частна общинска собственост в полза на Областна дирекция на МВР-Добрич.
         
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища и отводнителни канали на територията на Община Крушари за стопанската 2019/2020 година.
         
  Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
                                                                         
5.Докладна записка относно отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища,мери-публична общинска собственост .
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
                                                                    
                        
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 17.09.2019 г. от  14.45  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно съответствие на проект „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари-УПИ XVII кв.60 по плана на с. Крушари“ с Общинския план за развитие 2014-2020 на Община Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2.Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари.
           
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината.
           
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай