Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.07.2019г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  22.07.2019 г. от  10.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелка,  с  по-малко от десет ученици  в клас в  СУ „Христо Смирненски“ с. Крушари, общ. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                       
3. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелки от І до ХІІ  клас, с  не по-малко от десет ученици  в клас в  СУ „Хр. Смирненски” с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелка,  с  по-малко от десет ученици  в клас в  ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелка,  с  не по-малко от десет ученици  в два класа в  ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно разрешение на Общински съвет с. Крушари, за функциониране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. Коритен.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 

 

            
НУРТЕН МЕХМЕДОВА: /П/
 
Председател на ПК
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  22.07.2019 г. от 10.20 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2019 година.
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане отчет за касовото изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2019 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата програма по бюджет  2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Отчет за събраните  и несъбрани приходи от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2019 година.
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от самостоятелен обект в сграда с индентификатор 40097.501.569.1.6 по КК на   с. Крушари.
         
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно промяна предназначението на общински недвижим имот-Кметство,читалище и здравна служба с. Огняново от публична в частна общинска собственост.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
9. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2019 година.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
10.Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 
   Докладва: Р.Йорданов-общински съветник
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.07.2019 г. от  10.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по заявка № 08/07/2/0/00555/1/01 по договор № 08/07/2/0/00555 от 25.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари”, сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие”.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                 
4.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
                                                       
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай