Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Управление на отпадъците - Община Крушари

  1. В с.Крушари отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло могат да се предават на площадка, стопанисвана от „Вторични суровини Варна“ ООД
  2. Събирането на отпадъците от хартия, картон, пластмаса,стъкло и опасни отпадъци от домакинствата се организира кампанийно от Община Крушари.
  3. Дейностите свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране, третиране на строителни и битови биоразградими отпадъци на територията на община Крушари се извършват от фирма ""Еф Си Си България" ЕООД


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай