Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр. Добрич - 12.11.2019г.

  Изисквания към кандидатите

  За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:
 Да е на възраст от 21 до 68 години;
 Да има настоящ адрес в Община с. Крушари, която попада съдебен район на Районен съд гр.Добрич;
 Да има завършено най-малко средно образование;
 Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 Да не страда от психически заболявания;
 Да не е съдебен заседател в друг съд;
 Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.
                          
Необходими документи за кандидатстване
1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет с. Крушари да се обръща за препоръки;
5. Мотивационно писмо;
6. Писмено съгласие;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г.
 
 Място и срок за подаване на документите
В срок до 12.12.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр.Добрич подават необходимите документи в секретариата на Общински съвет с. Крушари, стая 308, III етаж, в сградата на Община с. Крушари.
Документите са по утвърден от Общински съвет с. Крушари образец, както следва:
Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
Писмено съгласие (Приложение № 3).
 
Общински съвет с. Крушари, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите общински съветници определя кандидатите за съдебни заседатели.
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ                                                                                                     
Председател на Общински съвет Крушари

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1
 
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С.КРУШАРИ
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
 
Долуподписаният/та/............................................................................................. ………                                     
(собствено,     бащино,     фамилно )
 
притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от ......................................
на .................... г., ЕГН ................................................................................................
с настоящ адрес:..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
тел………………………………………….., e-mail: ……………………………………………..
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
Желая да бъда избран/а/ за съдебен заседател за съдебния район на Районен съд – град Добрич. Прилагам документи, с които доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт:
1. Подробна автобиография;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;
4.Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да се обръща за препоръки;
5.  Мотивационно писмо;
6.  Писмено съгласие;
7.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (за лицата, родени преди 16 юли 1973 г.)
 
 
 
 
 
 
 
с.  ....................................
 
дата: ...............................             Декларатор:
 
 
 
 
Приложение № 2
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С. КРУШАРИ
 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ
 
 
Долуподписаният/та/............................................................................................. ……….                                     
(собствено,     бащино,     фамилно )
 
притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от .......................................
на .................... г., ЕГН .................................................................................................
с настоящ адрес:...........................................................................................................
......................................................................................................................................
тел………………………………………….., e-mail: ………………………………………………
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
1.Не съм съдебен заседател в друг съд;
2.Не съм общински съветник от съдебния район, за който кандидатствам;
3.Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4.Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатствам.
 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за предоставяне на неверни данни.
 
с. ....................................
 
дата: ..............................                 Декларатор:
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3
 
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С.КРУШАРИ
 
 
 
ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
 
 
Долуподписаният/та/..........................................................................................................                                      
             (собствено,     бащино,     фамилно )
 
притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от ......................................
на .................... г., ЕГН ................................................................................................
с настоящ адрес:..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ към съдебния район на Районен съд – град Добрич.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с.  ....................................
 
дата: ...............................                Декларатор:
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай