Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 27.02.2020 г. от 15.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.02.2020 г. от 15.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                      Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет с. Крушари за второто шестмесечие на 2019 година.
                                                                             
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
2. Докладна записка относно продажба на УПИ XIIза ПДС в кв.31 по плана на с. Полк.Дяково.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно  продажба на поземлени имоти № 65906.10.1 и № 65906.10.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северняк.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари за 2020 година.
      
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
5. Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план паша и правила за ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Доклад относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в община Крушари за 2019 година.
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
7. Доклад относно приемане отчет за изпълнение на  Дългосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2019 година.
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
8. Докладна записка относно премахване на опасни саморазрушаващи се сгради с индентификатор №40097.501.717.1 Поликлиника по КК на с. Крушари, № 40097.501.566 УПК по КК на с. Крушари и №40097.501.686.1 Административна сграда АПК по КК на с. Крушари собственост на Община Крушари.
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
9.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на материално-техническата база на седемте читалища от община Крушари чрез закупуване на обзавеждане и оборудване “ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и съответствие на включените дейности в проект „Подобряване на материално-техническата база на седемте читалища от община Крушари чрез закупуване на обзавеждане и оборудване “ с приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г.
                                               
  Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
10.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение „Празник на гърнетата – Кулинарната академия на Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и съответствие на включените дейности в проект „Празник на гърнетата – Кулинарната академия на Добруджа“ с приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г.
                                              
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
11.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение „Невидимите съкровища на Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19-338 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ и съответствие на включените дейности в проект „Невидимите съкровища на Добруджа“ с приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г.
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
12.Докладна записка относно приемане  на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“ Крушари.
 
   Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД
 
13.Докладна записка относно даване на съгласие за увеличаване капацитета на Центъра за рехабилитация и социална интеграция Крушари.
 
   Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД
 
14.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства пред Фонд "Социална закрила" към МТСП с проектно предложение "Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги в Община Крушари" .
                
   Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД
 
15.Докладна записка относно приемане отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2019г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.
                
   Докладва: Н.Люман- зам.кмет РРХД
 
16. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай