Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 25.06.2020г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.06.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                                              Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
  
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Крушари за 2019 година.
                                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
3. Докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 31.12.2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Крушари.
         
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Информация за състоянието на административното обслужване в Община Крушари за 2019 година.
                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Предложение относно учредяване на право на ползване върху лек автомобил Мерцедес Вито с рег.№ ТХ 3121 АР в полза на Областна дирекция на МВР – Добрич.
   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно кандидатстване на Община Крушари по процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН  BG06RDNP001-19.338 - "МИГ Тервел - Крушари", Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ към стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно отказ за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) на УПИ І и УПИ ІІ в кв.25 и УПИ № І в кв.25а, и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор на с.Александрия, община Крушари, област Добрич. 
                                                                    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно включване  на изнесена група с. Телериг в Списъка на защитените  детски  градини  като защитена  част  от  Детска  градина   с. Крушари, общ. Крушари.
         
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
10.Информация относно дейността на пенсионерските клубове в Община Крушари за 2019 година. 
                                                                    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                
11.Докладна записка относно информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост  с. Крушари за 2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
          
12.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари


 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай