Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с.Крушари на 28.05.2020г. от 10.00 часа

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.05.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
  
1. Докладна записка относно възнаграждение на общинските съветници при провеждане на извънредни заседания на Общински съвет Крушари.
 
   Докладва:З.Здравков-общински съветник
 
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г.                                                                  
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно  дарение на УПИ VIII №203, отреден за църква в кв.14 по плана на с.Телериг на Църковно настоятелство на храм "Свети Мъченик Трифон" с.Телериг.      
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно делба на поземлен имот с индентификатор 65913.8.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северци.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно информация за пожарната безопасност на територията на Община Крушари и мерки за летния сезон
 
   Докладва: гл.инсп. С.Стефанов-началник РС „ПБЗН“ Крушари
 
6. Докладна записка относно информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Доклад относно информация за състоянието на В и К район Крушари.
 
   Докладва:Ж.Желязков-началник В и К район Тервел-Крушари
 
8. Докладна записка относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие "Помощ в дома и градината" Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Крушари за 2020-2022г. и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Крушари за 2020г.
                                                         
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Крушари за 2019г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021г.
                                                                
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай