Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх. №УТ-09- 4271 / 14.08.2020г.

 Изх. №УТ-09- 4271

14.08.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушарина основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ IX-561 и УПИ Х-561 в кв. 32, УПИ VII-543 в кв.33, УПИ ХХХVII-569 в кв.60 и улична регулация между о.т. 67 и о.т. 68 по плана на с. Крушари, общ. Крушари, област Добрич.

С изменението на плана за регулация се предвижда:

  • Улицата между о.т. 67 и о.т. 68 да стане задънена, като в източния й край се оформи уширение за завиване на автомобилите в обратна посока;
  • От УПИIХи УПИ Х в кв. 32, част от УПИ  VII в кв. 33 и от отпадналата улична регулация да се оформи урегулиран имот с предназначение за „спорт, рекреация и озеленяване“;
  • От остатъка от УПИVII в кв. 33 да се образува УПИ с отреждане за „търговия, услуги и трафопост“;
  • От УПИ ХХХVII в кв. 60 да се отдели площ за спирка на междуселищен транспорт, която да се присъедини към уличната регулация между о.т. 81 и о.т.67;
  • При оформянето на задънената улица се променят границите на квартали 32 и 33, при което се образува нов квартал, за който се запазва номерът 33 и номерата на урегулираните в него имоти, чиито граници не се променят. Урегулираните имоти в кв.32, които не се променят, както и новообразуваните имоти се номерират с поредни номера след последния използван за кв. 33.

            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

Обнародвано в Държавен вестник бр.72 от 14.08.2020г

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай