Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 26.11.2020 г. от 14.00 ч.

На 26.11.2020 година от 14.00 часа в Залата на Домашен социален патронаж ще се проведе заседание на Общински съвет с. Крушари

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 26.11.2020 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                                               Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Докладна записка относно Приемане на Наредба № 26 за условията и реда за поемане на общински дълг и за издаване на общински гаранции от Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
3. Докладна записка относно продажба на УПИ VII с пл.№403 и УПИ VIII с пл.№ 398 в кв.46 по плана на с. Добрин. 
                                                                    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
4. Докладна записка относно отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери-публична общинска собственост. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                                                                              
6. Докладна записка относно информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2020 година.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно информация за дейността на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
С уважение
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай