Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 17.12.2020 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 17.12.2020 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                             Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2021 година.
 
    Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
                                                                              
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с.Крушари и постоянните комисии през 2021 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на Община Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно  изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Агенция по заетостта гр.София върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общинска служба „Земеделие“ с.Крушари върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане гр.София върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.Крушари 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Добрич върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.569.1.8 по КК и КР на с.Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно определяне на недвижими имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2021 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно даване съгласие на Община Крушари да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика  , Проект "Красива България кампания 2021 с проект "СМР на СУ "Хр.Смирненски с. Крушари.  
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по административен договор № BG06RDNP001-19.003-С01/2019г. от 09.09.2019г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водени от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект № BG06RDNP001-19.003-0001 „Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“, сключен между Местна инициативна група Тервел- Крушари, Община Крушари и Държавен Фонд „Земеделие”.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Докладна записка относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
13.Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Обществения съвет по въпросите на социалните услуги в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
С уважение
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай