Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

  ПРЕЗ 2023/24 учебна година   В ДЕТСКА ГРАДИНА С. КРУШАРИ СА РЕАЛИЗИРАНИ :

3.По НОИР „Активно приобщаване  в системата на ПУО“ са наети  двама помощник възпитатели   и се обучават до 96 деца  от уязвими групи ежемесечно допълнително по български език  

В детска градина с. Крушари и изнесени групи в селата Лозенец, Телериг и Коритен се реализира проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи или живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Продължителността на проекта е удължена до  30.0.2023 г.

От 01.07.2023 г. се реализиа проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ със същите дейности до 31.12.2023 г.

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
  • Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми.

 В детска градина с. Крушари се реализират:

 

Дейност 1.Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително:

  • разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи;
  • разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи;
  • допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.

Дейност 2.Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

 

По интересен и забавен начин децата усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на държавните образователни стандарти за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни, образователни и игрови материали. 

С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи или живеещи в бедност е основна цел на проекта.  

 Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

 

https://pronewsdobrich.bg/2022/10/27/dopalnitelna-podkrepa-po-balgarski-ezik-za-detsa-ot-riskovi-grupi-v-krushari/ Допълнителна подкрепа по български език за деца от рискови групи в Крушари

 

Организирани са  деца в групи по 4-5-8, за които се провежда допълнително обучение по български език, тъй като произхождат от уязвими и рискови групи, маргинални общности, чийто майчин език е различен.към 15.09.2023 г. са обхванати 56 деца.

Наети са двама помощник възпитатели за подпомагане работата в групите  с децата  и родителите, които принадлежат на уязвими социални групи и общности.

 

 

 Схеми „Училищен плод“ и „ Училищно мляко“ на МЗ- всички деца от 4-7 г.  

 

Два пъти седмично се доставят плод и млечни продукти за осигуряване на здравословно  и достатъчно хранене за децата.

 

 

  

За физическа и спортно-тренировъчна дейност по ПМС №46/19.03.2020 г. е реализиран проект на стойност 324,00 лв. за  108 деца;

 

Обогатена е базата за провеждане на физическа и спортна дейност.

 

Предоставяне на подкрепителна закуска за децата от 4-7 г. възраст по ПМС  

 

За децата от   ежедневно се предоставя подкрепителна закуска, която е допълваща.

Реализира се по НП „Заедно за всяко дете“, като са обхванати до 153 родители, служители, деца и представители на общността. Проектът е на стойност 3000 лв.

Реализира се проект по НП „Площадки по БДП“ на стойност 3000 лв. с 20 % собствено дофинансиране.

 

 


 ПРЕЗ 2022 г.  В ДЕТСКА ГРАДИНА С. КРУШАРИ СА РЕАЛИЗИРАНИ :

1.По НП ИКТ“ на МОН е реализиран проект  за

 

Доставена  компютърна техника за подпомагане образователно – възпитателната дейност с децата.

 

3.По НОИР „Активно приобщаване  в системата на ПУО“ са наети  двама помощник възпитатели   и се обучават до 90 деца  от уязвими групи ежемесечно допълнително по български език  

В детска градина с. Крушари и изнесени групи в селата Лозенец, Телериг и Коритен се реализира проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи или живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Продължителността на проекта е удължена до  31.07.2022 г.

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
  • Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми.

 В детска градина с. Крушари се реализират:

 

Дейност 1.Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително:

  • разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи;
  • разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи;
  • допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.

Дейност 2.Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

 

По интересен и забавен начин децата усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на държавните образователни стандарти за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни, образователни и игрови материали. 

С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи или живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

 

https://pronewsdobrich.bg/2022/10/27/dopalnitelna-podkrepa-po-balgarski-ezik-za-detsa-ot-riskovi-grupi-v-krushari/ Допълнителна подкрепа по български език за деца от рискови групи в Крушари

 

Организирани са  деца в групи по 5, за които се провежда допълнително обучение по български език, тъй като произхождат от уязвими и рискови групи, маргинални общности, чийто майчин език е различен.

Наети са двама помощник възпитатели за подпомагане работата в групите  с децата  и родителите, които принадлежат на уязвими социални групи и общности.

Проектът продължава до м.05.2023 г.

 

 4.Схеми „Училищен плод“ и „ Училищно мляко“ на МЗ- всички деца от 4-7 г.  

 

Два пъти седмично се доставят плод и млечни продукти за осигуряване на здравословно  и достатъчно хранене за децата.

 

6.По ПУДООС  „Обичам природата – и аз участвам-2021“- два проекта за ИГ с. Лозенец- и групи с. Крушари- 68 деца на стойност 9919,47 лв.;

 

Реализираните проекти обогатиха уреди и съоръжения, дворно пространство . Монтирани са спортни съоръжения, посята е растителност.Закупени са косачки и фотоапарати.

 

7.За физическа и спортно-тренировъчна дейност по ПМС №46/19.03.2020 г. е реализиран проект на стойност 297,00 лв. за  99деца;

 

Обогатена е базата за провеждане на физическа и спортна дейност.

 

8.Предоставяне на подкрепителна закуска за децата от 4-7 г. възраст по ПМС  

 

За децата от 4- 7 г. ежедневно се предоставя подкрепителна закуска, която е допълваща.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай