Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 24.02.2022 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 24.02.2022 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                                                    Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Предложение относно приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС           
                                                               
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година  
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №40097.501.262 по КК и КР на с.Крушари, чрез продажба на идеалните части на Община Крушари.
                                                                  
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно отдаване под наем на УПИ V-общ., VI-общ. и VII-общ. в кв.20 по плана на с.Северняк
     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината    
 
5. Докладна записка относно  продажба на УПИ V отреден "за ПСД" в кв. 5 по плана на с. Полковник Дяково. 
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Доклад относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в община Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Доклад относно приемане  отчет за изпълнение на  Краткосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                  
 
8. Докладна записка относно даване на принципно съгласие  за сключване на договор за проектиране на технически проект за обект „ Основен ремонт на част от общински път DOB 1108 / III-293, Паскалево-Свобода /-Росеново-Божурово-Граница общ. (Добричка-Крушари)-Лозенец-/DOB2176/,попадаща в урбанизираната територия на с. Лозенец.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                     
 
9. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект: „Основен ремонт на част от общински път DOB 1108 / ІІІ - 293, Паскалево - Свобода - Росеново - Божурово - Граница общ. (Добричка - Крушари) - Лозенец - /DOB2176/” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г. и съответствие на включените в проекта дейности с приоритетите на Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
10.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план–план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ V-353 в кв. 58 по плана на с. Крушари, община Крушари.
                    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
11.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план–план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I-344,345,715,716, II-404, III-349,404 и IV-349 в кв. 59 по плана на с. Крушари, община Крушари и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуван УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
12.Докладна записка относно даване съгласие за одобряване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Крушари, състоящо се в отстраняване на явна фактическа грешка–нанасяне на трасе на съществуващ път общинска собственост
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
13.Докладна записка относно приемане отчета за изпълнение на Програмата за закрила на детето  и  Плана за действие по Програмата за 2021 година и приемане на нова Програма и План за 2022 година.
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината  
 
14.Питане от общински съветник.
 
15.Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай