Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 31.03.2022 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 31.03.2022г. от 14.00часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2021 година.

                                                                 Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.

2. Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2022 година.

                                                                 Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

          3. Докладна записка относно изменение на Решение № 1/7 от 27.01.2022 година на Общински съвет Крушари относно продажба на енергиен обект Трафопост „Метал“ Крушари.

                                                                  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

4. Докладна записка относно  допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година.

                                                                 Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

5. Докладна записка относно отдаване под наем на УПИ V-общ. и УПИ VI-общ. в кв.65 и УПИ VII-503 в кв.64 по плана на с. Добрин.

                                                                  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

6. Докладна записка относно продажба на УПИ XII-121, УПИ XIII-121и УПИ XIV-121в кв.7 по плана на с. Телериг.  

                                                                  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

          7. Докладна записка относно отдаване под наем на поземлен имот   № 65913.67.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северци.

                                                                   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

          8. Докладна записка относно намаляване на утвърдената с Решение № 13/127 от 21.12.2021 г. на ОбС с. Крушари начална цена за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване за недвижим имот-частна общинска собственост.

                                                                 Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

9.Докладна записка относно приемане информация за работата на Общинската комисия за безопасност на движението за 2021 година.

                                                                 Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

 10. Докладна записка относно приемане информация за работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2021 година.

                                                                 Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

 11. Докладна записка относно дейността на Участък „Крушари“ и взаимодействието му с общинската администрацияпрез 2021 година.

                                                                  Докладва:ст.инсп. Илиян Ангелов- началник Участък Крушари

12. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на  футболнитеклубовепрез 2021 година.

                                                                  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 

 13. Други.

              - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/. 

 

 

С уважение

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ: /П/

Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай