Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 30.06.2022 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.06.2022 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                      Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Предложение относно продажба на поземлен имот №40097.501.196 с площ 1851 кв.м. по КК и КР на с.Крушари и сградите, които попадат в него: сграда №40097.501.196.1 със ЗП 298 кв.м., сграда  №40097.501.196.2 със ЗП 24 кв.м., сграда №40097.501.196.3 със ЗП 24 кв.м. и сграда №40097.501.196.4 със ЗП 23 кв.м.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Крушари“, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект BG06RDNP001-19.338-0004 „ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
        
   Докладва: Д.Костадинов-зам.кмет ФБ
 
4. Информация за състоянието на административното обслужване в община Крушари.
          
   Докладва: Д.Костадинов-зам.кмет ФБ
 
5. Отчети на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през  2021 година. 
           
   Докладват: кметовете на кметства и
              кметските наместници 
 
6. Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II в кв. 67, УПИ II – 394 в кв. 45, УПИ III - 399 в кв. 45,  УПИ VI - 417 в кв. 45, УПИ VII – 401 в кв. 45, УПИ VIII – 400 в кв. 45, УПИ IX – 393 в кв. 45, УПИ Х - 392 в кв. 45, УПИ II – 396 в кв. 46, УПИ IX – 395 в кв. 46, УПИ VI – 446 в кв. 51, УПИ VII – 447 в кв. 51, УПИ VIII – 412 в кв. 51 и УПИ XV – 412 в кв. 51 по плана на с. Добрин, общ. Крушари, област Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект: „Ремонт на сграда на читалище с. Полковник Дяково – I етап, УПИ IX, кв.33, с.Полк.Дяково, община Крушари“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и съответствие на включените в проекта дейности с приоритетите на Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
          
   Докладва: Д.Костадинов-зам.кмет ФБ
 
8. Други.
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай