Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2022/2023г.

 КЛУБОВЕ ЗА  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2022/2023г.

         Предучилищното образование е основополагащ етап в процеса на изграждане на мотивация за учене, както и на бъдещето развитие на всяко дете.

     Този период е особено значим за децата, чийто майчин език е различен от българския.

      Общата подкрепа за личностното развитие в детската градина е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и включва различна екипна работа и осигуряване или насочване към заниманията по интереси.

      Групите развиват своята  дейност в отговор на  Програмата  за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвимите групи, разработена при съобразяване нормите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование, определяща държавния образователен стандарт за приобщаващото образование и в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

         Дейността в групите  е съобразена с възрастта и възможностите на децата, като основно се  цели   да се открият талантите и дарованията  им, да развият допълнителни знания, умения и компетентности

       От началото на месец октомври 2022г. децата от ДГ с. Крушари с изнесени групи развиват своите умения в дейности по интереси, разпределени в  четири клуба:

 • „Музикална стълбица”
 • „С приказки омайни думички редим“
 • „Светът около  мен“

         Клуб „Музикална стълбица”

      Децата получават необходимите познания по ритмика. Запознават се с красотата, богатството и разнообразието на народния танц. У децата се възпитава любов към българската култура, традиции и обичаи.

     Обръща се  внимание на  желанието за самоизява, децата обогатяват познанията си по български език, чрез пеене и общуване на български, изграждат навици, учат се да бъдат дисциплинирани и организирани, работят в екип, учат се на толерантност.

    Децата свързват познатите музикални произведения със съответното заглавие. Разпознават звученето на музикални инструменти. Възпроизвеждат на български език песни, но трябва да се работи върху правилното произношение на думите. Изпълняват серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц.

    Отразяват двигателно, според възможностите си, темпови промени на музиката. Различават бърза от бавна песен, Изпълнява движения по показ.

      Умеят да маршируват. Изпълняват основни  движения на хоро и ръченица.

               Включването на децата в клуба по интереси ще спомогне  за опознаване на реалността и света около тях, ще обогати представите и преживяванията на децата, ще формира  начални представи за национална принадлежност, ще създаде   положително отношение към национални традиции, празници, обичаи.           Клуб „С приказки омайни думички редим“ –дейността в клуба е насочена към усвояване на знания и умения за приобщаване към света на приказното и театралното изкуство, формиране на ценностната система и социално общуване.

         Чрез приказките и театралните дейности децата осмислят по-дълбоко възприетите образи , по свой начин възпроизвеждат действителността, развиват способности, навлизат успешно в света чрез игри, радост и творчество.

Клуб „Светът около мен“ – работата в клуба е насочена към:

 • Разгръщането на потенциала на всяко дете за личностно развитие, успешна реализация и социализация;
 • Утвърждаване на интеркултурното, гражданското и приобщаващото образование като неотменна част от обучителния процес вДГ.


Работата в клуба е подчинена на следните задачи:


 1. Обогатяване представите и преживяванията на децата;
 2. Формиране на начални представи за национална принадлежност;
 3. Създаване на положително отношение към национални традиции, празници, обичаи.

 Всичко това се постигна  чрез  дейностите:

 • Организиране и провеждане на емоционални образователни занимания;
 •  допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
 •  интерактивни игри;
 • посещения на културни институции;
 • акции, подготовка и участие в празници, концерти, бележити дати, годишнини, празници и чествания на открито и др

В групите са обхванати всички деца в детската градина, а заниманията се водят от педагогическите специалисти.Допълнителните дейности в детската градина са средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен; естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай