Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 10.02.2023г.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 10.02.2022 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

 
                                                                         Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 1/3 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на  26.01.2023 година.
                                                                
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Община Крушари" по Национален план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 "Нисковъглеродна икономика", Инвестиция С4.13, чрез покана за директно предоставяне на средства по процедура "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост - покана 1. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай