Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 28.02.2023 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.02.2023 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                                          Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 72196.106.23 с площ от 4202 кв.м., Поземлен имот № 72196.106.24 с площ от 1001 кв.м. и Поземлен имот № 72196.106.25 с площ от 1942 кв.м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Телериг.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 65913.74.93 с площ от 1068 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Северци. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 65913.74.91 с площ от 574 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Северци.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 21470.14.28 с площ от 5699 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Добрин
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно  продажба на Урегулиран поземлен имот I-общ. в кв.3 с площ от 1450 кв.м. по плана на с.Огняново 
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно продажба на Поземлен имот № 72196.65.78 с площ от 20991 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Телериг.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно отдаване под наем на поземлен имот №72196.209.1 по КК и КР на с.Телериг за селскостопански нужди за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2022г. до 30.09.2032г.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ с.Коритен върху Читалище с.Коритен–публична общинска собственост.
     
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Светлина-1945“ с.Полковник Дяково върху Читалище с.Полковник Дяково–публична общинска собственост.
                                                                                         
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                                                            
 
12.Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Втори юни-2004“ с.Александрия върху Читалище с.Александрия–публична общинска собственост. 
                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                                                            
 
13.Докладна записка относно  учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Кирил и Методий-1941“ с.Ефрейтор Бакалово върху Читалище с.Ефрейтор Бакалово–публична общинска собственост                                                                 Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината   
                                                 
14.Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на управление на Народно читалище „Стефан Караджа-1936“ с.Телериг върху Читалище с.Телериг–публична общинска собственост. 
   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
15.Предложение относно учредяване право на ползване върху част с площ от 1,000 дка от ПИ с идентификатор 00031.38.2 в землището на с. Абрит, община Крушари, целият с площ от 9,357 дка, начин на трайно ползване пасище, мера за срок от 10 (десет) години.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16.Предложение  относно намаляване на утвърдената с Решение № 9/111 от 29.09.2022г. на ОбС Крушари начална цена за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с индентификатор №72196.108.1 по кадастралната карта   и  кадастралните регистри  на с.Телериг. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на  Краткосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2022 година.          
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината     
             
18.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план–план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ II-404, III-349,404 в кв. 59 по плана на с. Крушари, община Крушари и изработване на ПУП-ПЗ за новообразувани УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари.
                                                              
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                     
 
19.Докладна записка относно създаване на експертна комисия за изготвяне на План за реформиране на Дом за стари хора "Света Петка" с.Добрин, община Крушари, област Добрич в социална услуга-резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в съответствие със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
20.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
21.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Общинската програмата за закрила на детето  за 2022 година и приемане на Общинска  програма за закрила на детето за 2023 година.
                                                                       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
22.Докладна записка относно приемане на анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
23.Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
 
С уважение

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай