Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 20.03.2023г.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 20.03.2023 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

 
                                                                                  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане разчет за разпределение на средствата на община Крушари от преходен остатък от 2022г., които да бъдат разходвани през 2023 година.
   
Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Крушари, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Предложение относно Заповед на Областен управител на област Добрич с рег. № АдК-04-13/07.03.2023 година. 
   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Н. Люман-зам.кмет РРХД
 
5. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
6. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране  на съществуващите домове за стари хора“ (Програма за модернизиране на дългосрочната грижа).
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай