Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Сътрудник, социални дейности"

Комисията за оценка и подбор на кандидатите за длъжността "Сътрудник, социални дейности", назначена със Заповед №РД-08-149/27.03.2023 г. взе решение да допусне до интервю, следните кандидати:

1. Веселина Желева, заявление с вх. №ЧР-16-1292/09.03.2023 г.; 

2. Айфер Якубова, заявление с вх. №ЧР-16-1530/22.03.2023 г.

3. Семра Костадинова, заявление с вх. №ЧР-16-1570/23.03.2023 г.

Комисията определи следният график за провеждане на интервю с допуснатите кандидати:

На 29.03.2023 г. от 9:00 часа да се проведе интервю с кандидата Айфер Якубова;

На 29.03.2023 г. от 9:30 часа да се проведе интервю с кандидата Веселина Желева;

На 29.03.2023 г. от 10:00 часа да се проведе интервю с кандидата Семра Костадинова.
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай