Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект №BG05SFPR002-2.002-0076 „Развитие на общинския потенциал в община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност“

На 17.02.2023 г. Кмета на община Крушари подписа Административен договор№BG05SFPR002-2.002-0076-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проектно предложение №BG05SFPR002-2.002-0076 „Развитие на общинския потенциал в община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност“.

Проектът ще окаже подкрепа на служителите от общинска администрация-Крушари, ангажирани с реализиране на правомощията на местната власт в областта на Закона за социалните услуги и правилника за неговото прилагане, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Целта е оптимизиране качеството на предоставянето на публични услуги, ефективни, ефикасни и комплексни социални услуги за най-уязвимите групи от обществото. Проектът цели и да гарантира равен достъп до индивидуализирани социални услуги, адекватни на потребностите на лицата, както и правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда. Като цел на проекта се поставя и интеграцията на лицата от уязвимите групи за преодоляване на социалното изключване. Проектът планира включване на задължителна дейност, свързана със супервизия за общинските служители, ангажирани с администрирането на социалните услуги. Обучения на същите служители ще бъдат проведени и във връзка с ангажиментите на общините по насочване на кандидат-потребителите към подходящи социални услуги. Допълнително ще бъде нает един нов служител за срока на реализиране на проекта, чието работно място ще играе ролята на координационен център за информиране, консултиране и насочване на нуждаещите се към подходящ като вид и интензитет на предоставяне на подходяща социална услуга.

Основната цел проекта е да подкрепи реформирането на социалните услуги и улесняването на прехода към нови механизми за идентифициране и предоставяне на адекватни социални услуги.

Специфични цели :

1. Предоставяне на интегрирана подкрепа в изпълнението на правомощията на община Крушари по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ;

2. Плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на предоставянето на социални услуги и личната помощ;

3. Осигуряване на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа в семейна среда за най-уязвимата част от общността.

Реализирането на проекта ще допринесе за разрешаване на идентифицираните проблеми и ще опита в максимална степен да отговори на нуждите на целевата група. Изпълнението на дейностите ще улесни достъпа до социални услуги в общността, в подкрепа за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общината. Осигурената грижа в семейна среда ще подобри качеството на живот на хората от общината, създавайки условия за достоен живот, преодоляване на социалната изолация, при зачитане правото им на личен избор, съобразен с възраст, възможности, специфични потребности.

В същото време, общински служители, пряко ангажирани с администрирането на социалните услуги, ще получат възможност за допълнителни обучение и супервизия, като част от системата мерки за намаляване на стреса и професионалното прегаряне, като подкрепа ще получат и ръководителите на услуги в държавно-делегираните дейности.

Бюджет на проект: Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 33 322.00 лева, от които 28 323.70 лв. европейско съфинансиране и 4 998.30 лв. национално съфинансиране.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срок за изпълнение на проекта:  От 01.03.2023 г. до 01.04.2024 г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай