Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 31.03.2023 г. от 14.00 ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 31.03.2023 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                                                     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно промяна от публична в частна общинска собственост на поземлен имот №44104.59.41 с площ от 12931 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-спортно игрище, номер по предходен план-059041 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с АпОС №1023/29.06.2009г.
                       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно промяна от публична в частна общинска собственост на двуетажна масивна сграда със ЗП 335 кв.м. и дворно място с площ от 2300 кв.м., представляващо УПИ XX-За културен дом, кв.4 по плана на с.Абрит, актувани с АпОС №2711/13.03.2023 г.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Промяна от публична в частна общинска собственост на поземлен имот №44104.19.170 с площ от 1452 кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-за селскостопански, горски, ведомствен път, номер по предходен план-019170 по КК и КР на с.Лозенец, актуван с АпОС №2709/08.03.2023г.
     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в УПИ VII-67, кв.4 по плана на с.Северци, чрез продажба на идеалните части на Община Крушари.
     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно информация за работата на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Отчет за дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност в Община Крушари за 2022г. 
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно информация за дейността на Участък „Крушари“ и взаимодейстнието с общинската администрация през 2023г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на редовното заседанието на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД   гр. Добрич, което ще се проведе  на 12.04.2023 година от 10.00 часа. в Зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно изменение на т.3 от Решение № 4/42 по Протокол № 4/20.03.2023г. на Общински съвет Крушари относно одобряване на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023г. на Община Крушари, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11. Докладна записка относно изменение на т.3 от Решение № 4/42 по Протокол № 4/20.03.2023г. на Общински съвет Крушари относно одобряване на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023г. на Община Крушари, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Докладна записка относно приемане на отчет за проведените дейности по Програмата за управление на отпадъците в Община Крушари за 2022 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината                     
 
13.Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение "Енергийно обновяване на административната сграда на община Крушари“ по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост“.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината  
 
14.Кандидатстване с проектно предложение "Енергийно обновяване на сградата на народно читалище „Светлина-1945“ с.Полк.Дяково, община Крушари“ и „Енергийно обновяване на сградата на народно читалище „Христо Ботев-1940“ с.Коритен, община Крушари по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост“.
                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината   
 
15.Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Крушари, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране  на социалните услуги на общинско и областно ниво. 
                       
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
16.Докладна записка относно приемане на План за реформиране на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин, община Крушари, област Добрич в Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно приемане на отчет за дейността и финансов отчет на Сдружение Футболен клуб "Заря-2006" с. Крушари за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. 
                                                                       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
18.Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай