Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 24.04.2023 г. от 14.40 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 24.04.2023 г. от 14.40 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                                Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно Заповед на Областен управител на област Добрич с рег. № АдК-04-20 от 10.04.2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно Заповед на Областен управител на област Добрич с рег. № АдК-04-21 от 10.04.2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно дарение на парични средства за Общински фонд „Здраве“ по искане на МБАЛ Добрич.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Отчет относно разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2023г. до 31.03.2023г.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
5. Отчет относно разходваните средства за командировки от Кмета на общината за периода от 01.01.2023г. до 31.03.2023г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно информация за разходваните средства за снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места през зимен сезон 2022-2023г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Доклад относно приемане на отчет за проведени дейности по Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2022 г.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно приемане на доклад за дейността на народните читалища в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ
Председател на Общински съвет  Крушари
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай