Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 15.05.2023г.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 15.05.2023г. от 14.10часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Докладна записка относно разглеждне на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 6/65  по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на  24.04.2023 година.

     Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС Крушари

2. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари. 

     Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на Община Крушари

 

 

С уважение

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/

Председател на Общински съвет  Крушари

 

 

 

Y29uc29sZS5sb2coImxvZzEiKTs=

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай