Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 25.05.2023 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.05.2023 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                                              Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2023/2024 година..
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно  определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2023/2024 година.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно промяна на характера на собствеността и предназначението на поземлени имоти № 44104.19.177, № 44104.19.178 и № 44104.19.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно съгласуване на проект за изменение и допълнение на КК и КР на с. Северци по отношение корекцията на поземлен имот №65913.3.55,собственост на Община Крушари с начин на трайно ползване:За селскостопански, горски,ведомствен път и обособяване на нов проектен поземлен имот №65913.27.503, собственост на Община Крушари с начин на трайно ползване за селскостопански, горски,ведомствен път по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северци. 
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Доклад относно пожарната безопасност на територията на Община Крушари и предприети мерки за летния сезон.
 
    Докладва: гл.инспектор Ив.Иванов-ВПД Началник на РС „ПБЗН“ Крушари
 
7. Докладна записка относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно предложение за формиране на група в ИГ с.Телериг към ДГ с. Крушари.
     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ по Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0192-C01/13.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10. Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай