Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 29.06.2023 г. от 14.00 ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.06.2023 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                                                Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Докладна записка относно приемане отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за  средства от Европейския съюз на Община Крушари за 2022 година.
                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно  приемане отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2024 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR002-2.002-0076 „Развитие на общинския потенциал в община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност“, реализиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансиран чрез Административен договор №BG05SFPR002-2.002-0076-C01/17.02.2023 г.
                                                                
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Информация за състоянието на административното обслужване в община Крушари за 2022 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 година.  
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно съгласуване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Добрин по отношение корекцията на поземлен имот №21470.39.180, поземлен имот №21470.39.181, поземлен имот №21470.39.83, поземлен имот №21470.39.84 и поземлен имот №21470.39.85, собственост на Община Крушари.
                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно отдаване под наем на поземлени имоти №40097.501.393, №40097.501.394, №40097.501.395, №40097.501.396, №40097.501.397 и №40097.501.398 по КК и КР на с.Крушари за селскостопански нужди за срок от 10 (десет) години, считано от 01.01.2024г. до 01.01.2034г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Отчети на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през  2022 година. 
 
   Докладват: кметовете на кметства и
              кметските наместници
 
9. Докладна записка относно  приемане на Краткосрочна програма на Община Крушари за  насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023-2025 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на материално-техническата база на Детска градина с. Крушари“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-762 МИГ Тервел–Крушари, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  Прием-2023 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел–Крушари, Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. И удостоверяване, че дейностите, включените в проектно предложение „Подобряване на материално-техническата база на Детска градина с. Крушари“ съответстват на приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020 г.
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение „Кулинарна дестинация - община Крушари“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19-762 МИГ Тервел – Крушари, Подмярка 19.7.2 “Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията” - Прием-2023 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари, Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и удостоверяване, че дейностите, включените в проектно предложение „Кулинарните маршрути на община Крушари“ съответстват на приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020 г.
                                                                     
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12. Други.
 
    - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай