Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 09.08.2023г.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 09.08.2023 г. от 14.15 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

 
                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1.Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 година. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Докладна записка относно одобряване на скица-предложение за разделяне на ПИ №53357.3.281 (номер на предходен план 003281) по КК и КР на с. Огняново. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно отдаване под наем но 9300 кв.м. от поземлен имот №57234.55.16 по КК и КР на с. Полк.Дяково, целият с площ от 16471 кв.м. за селскостопански нужди за срок от 10/десет/ години, считано от 01.10.2023г. до 30.09.2033г. 
                                                                 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно отдаване под наем на 1000 кв.м. от поземлен имот №40097.29.16 по КК и КР на с.Крушари, целият с площ от 88961 кв.м. за торище за срок от 5 (пет) години, считано от 01.10.2023г. до 30.09.2028г.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Докладна записка относно промяна на характера на собствеността и предназначението на поземлени имоти №44104.19.177, №44104.19.178 и №44104.19.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лозенец  
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.548-0004-C01/26.01.2023 г. за финансиране на проект № BG06RDNP001-19.548-0004 с наименование „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.548-0004-C01/26.01.2023 г. за финансиране на проект № BG06RDNP001-19.548-0004 с наименование „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай