Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 19.12.2023 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 19.12.2023 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Крушари  при следния проект за

                                                            
                                                                             Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1.Предложение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027г.
 
  Докладва:Р.Раиф-председател на ВК 
 
2.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Крушари.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. 
                                                              
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община КрушарДокладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне на местните данъци на територията на Община Крушари.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно приемане на Наредба № 25  за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти и съоръжения-общинска собственост.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8.Докладна записка относно приемане на Наредба № 28 за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Крушари.
             
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9.Докладна записка относно приемане на Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Крушари за 2022 година.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общинат
 
10.Докладна записка относно поемане  на разходи по Проект 15..2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята" .
                                                                   
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно приемане на План-сметка за дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размер на такса битови отпадъци за 2024 година.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
12.Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2024 година.                                                                           
                                                         
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
          
13.Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари и постоянните комисии за 2024 година.
                                                             
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
14.Предложение относно определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет Крушари. 
                                                               
  Докладва:Р.Раиф-председател на ПК 
 
15.Предложение относно определяне възнагражденията на общинските съветници.
                                                               
  Докладва:Р.Раиф-председател на ПК 
 
16.Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в община Крушари .
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно създаване на Общинска комисия по безопасност на движението.
                                                                
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общинат
 
18.Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 година.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
19.Докладна записка относно одобряване на скица-предложение за разделяне на поземлен имот №38618.204.25  /номер по предходен план 204025/ и скица предложение за разделяне на поземлен имот №38618.204.507 /номер по предходен план  204507/ по КК и КР на с.Коритен. 
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
20.Докладна записка относно определяне на недвижими имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения през 2024 година 
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
21.Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на поземлен имот  № 53357.3.282 с площ от 548 кв.м. по КК и КР на с. Огняново от „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в „За друг вид застрояване“.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
22.Докладна записка относно обявяване на недвижими имоти, собственост на Община Крушари за публична общинска собственост. 
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
23.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ VI-352 в кв.58 и изработване на устройствен план-план за застроянате на новообразван УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари. 
                                                                
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
24.Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2024 година.
                                                                
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
25.Докладна записка относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
                                                              
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
26.Докладна записка относно Даване съгласие за членство на председателя на Общински съвет с. Крушари в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
 
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
27.Докладна записка относно избор на представител на Общински съвет  Крушари за член на Областния съвет за развитие на област Добрич
 
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
28.Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет Крушари  в  Областния  съвет за намаляване на риска от бедствия. 
 
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
29.Докладна записка относно Определяне представител на Общински съвет Крушари  в  Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
 
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
30. Други.
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай