Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение до „КАРТЪНЛИ“ ЕООД

Община Крушари, област Добрич на  основание чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на „КАРТЪНЛИ“ ЕООД, че със заповед №РД-08-59/30.01.2024г. на Кмета на Община Крушари е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V-262, кв.51по регулационния план на с. Крушари, общ. Крушари, област Добрич. С изменението на плана за регулация се предвижда обособяване на нови три урегулирани поземлени имота, с отреждане за „жилищно строителство“.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич, чрез Община Крушари в 14-дневен срок от съобщаването.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай