Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТ-09-880/19.02.2024 г.

Изх. №УТ-09-880

19.02.2024г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Крушари, област Добрич в изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.1 от ЗУТ, че със заповед №РД-08-80 от 16.02.2024г. на Кмета на Община Крушарина основание чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ ХХ, кв. 4 по плана на с. Абрит, община Крушари за промяна на отреждането му в имот за „ОО-обществено обслужване“.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. Съгласно разпоредбите на чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, заповедите по чл. 135, ал. 3 и 5 от ЗУТ се съобщават на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай