Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Виза за проектиране
- Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
- Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (в случаите когато се изисква)
- Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ – за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория по желание на възложителя
- Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата на нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимнатасъгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ
- Оценка за съответствието на част “Конструктивна” извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част “Конструктивна” включени в списъка на Камарата на инженерите.
- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- Документи, доказващи наличието на съгласия
- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот, при обекти на допълващо застрояване
- Други
- Квитанция за платена такса

Срок за изпълнение - 14 дни

Цена на услугата:

С оценка за съответствие, извършена като комплексен доклад от консултант:

1. Идеен инвестиционен проект:

- За обекти I категория - 150 лв./обект

- За обекти II категория - 100 лв./обект

- За обекти III категория - 80 лв./обект

- За обекти IV категория - 60 лв./обект

- За обекти V категория - 50 лв./обект

2. Технически и работни проекти:

- За обекти I категория - 180 лв./обект

- За обекти II категория - 130 лв./обект

- За обекти III категория - 110 лв./обект

- За обекти IV категория - 90 лв./обект

- За обекти V категория - 80 лв./обект

Със служебна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план(издавана от ЕСУТ по чл.143, ал.1 от ЗУТ

Срок за изпълнение - 30 дни

Цена на услугата:

- За обекти I категория - 280 лв./обект

- За обекти II категория - 230 лв./обект

- За обекти III категория - 210 лв./обект

- За обекти IV категория - 190 лв./обект

- За обекти V категория - 180 лв./обект 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай