Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Одобряване на проекти и вписване на изменения в издадено разрешение за строеж във връзка с нови инвестиционни намерения - чл. 154, ал.5 от ЗУТ

Одобряване на проекти и вписване на изменения в издадено разрешение за строеж във връзка с нови инвестиционни намерения - чл. 154, ал.5 от ЗУТ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Виза за проектиране
- Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
- Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (в случаите когато се изисква)
- Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ – за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория по желание на възложителя
- Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата на нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимнатасъгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ
- Оценка за съответствието на част “Конструктивна” извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част “Конструктивна” включени в списъка на Камарата на инженерите.
- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- Документи, доказващи наличието на съгласия
- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот, при обекти на допълващо застрояване
- Други
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 50% от стойността на разрешението за строеж

Срок за изпълнение - 7 дни 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай