Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Издаване на удостоверение за търпимост по N 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ

Издаване на удостоверение за търпимост по N 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ

Необходими документи:
- Искане по образец
- Документ за собственост
- Скица на поземления имот
- Декларация за период на извършване
- Документи, доказващи периода на извършване и спазване на съответните правила и нормативи
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 100.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай