Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.05.2022г.

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.05.2022г., снимка 1

   На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  26.05.2022 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за

 
                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно предложение за формиране на група в Изнесена група  с. Телериг към Детска градина с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно определяне на представител на Община Крушари в Областна комисия за изработване на областна здравна карта и в Областна комисия за изработване на областна аптечна карта.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия


 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 26.05.2022 г. от 14.15 часа в заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
 
                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане Наредба за  насърчаване на инвестициите в Община Крушари.
                                                                
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Предложение относно обявяване на недвижими имоти, собственост на Община Крушари за публична общинска собственост.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Предложение относно изразяване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на кабелна линия през общински поземлен имот за обект „Кабелна линия 0.4 кV от ФвЕЦ в УПИ V-101, кв.15 по плана на с.Габер, община Крушари, област Добрич до електромерно табло ТЕПО монтирано на трафопост „Габер“.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Предложение относно продажба на масивна сграда със застроена площ 300 кв.м. и дворно място с площ 2606 кв.м., представляващо УПИ XIV отреден „За обществено обслужване“, кв.32 по плана на с.Полк.Дяково.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Предложение относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2022/2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Предложение относно определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2022/2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно откриване на продедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд–Добрич.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
10. Информация за пожарната безопасност на територията на община Крушари и предприетите  мерки за летния сезон.
 
    Докладва: Началника на РС "ПБЗН" Крушари
 
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 26.05.2022 г. от  14.40  часа в заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в общината.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай