Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 31.05.2022г.

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 31.05.2022г., снимка 1

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 31.05.2022 г. от 14.00 часа в  залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

 
                                                            
                                  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
 
1. Докладна записка относно приемане Наредба за  насърчаване на инвестициите в Община Крушари.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Предложение относно обявяване на недвижими имоти, собственост на Община Крушари за публична общинска собственост.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Предложение относно изразяване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на кабелна линия през общински поземлен имот за обект „Кабелна линия 0.4 кV от ФвЕЦ в УПИ V-101, кв.15 по плана на с.Габер, община Крушари, област Добрич до електромерно табло ТЕПО монтирано на трафопост „Габер“.
                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Предложение относно продажба на масивна сграда със застроена площ 300 кв.м. и дворно място с площ 2606 кв.м., представляващо УПИ XIV отреден „За обществено обслужване“, кв.32 по плана на с.Полк.Дяково.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Предложение относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2022/2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Предложение относно определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2022/2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд–Добрич.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
10.Информация за пожарната безопасност на територията на община Крушари и предприетите  мерки за летния сезон.
        
   Докладва: Началника на РСПБЗН Крушари
 
11.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участъкс. Крушари за 2022 година.
        
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
12.Докладна записка относно изменение на решение №3/33 по Протокол №3/31.03.22г. на ОбС Крушари в частта по Приложение № 1 „Инвестиционна програма на община Крушари по бюджет 2022г.“
             
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
13.Докладна записка относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в общината.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на Държавен Фонд „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор №BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за Проект ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, Местна инициативна група Тервел – Крушари и Община Крушари.
                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
15.Издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на Държавен Фонд „Земеделие”, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по  Административен договор №BG06RDNP001-19.338-0004-C01 от 27.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за Проект ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, сключен между Държавен Фонд „Земеделие”, Местна инициативна група Тервел – Крушари и Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект: „Рехабилитация на ул. „ Първа“ с. Лозенец, община Крушари (част от общински път DOB1108/III-293 Паскалево-Свобода-Росеново-Божурово-Граница общ. (Добричка- Крушари)-Лозенец- /DOB2176/)“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и съответствие на включените в проекта дейности с приоритетите на Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно предложение за формиране на група в Изнесена група  с. Телериг към Детска градина с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
18.Докладна записка относно определяне на представител на Община Крушари в Областна комисия за изработване на областна здравна карта и в Областна комисия за изработване на областна аптечна карта.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
19.Други.
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай