Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари

На 19.01.2012 година в заседателната зала на община Крушари ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет
Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари, снимка 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net;site:www.krushari.bg


   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”   на  19.01.2012 г. от  14.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
                                                                                                                                             
1. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2011 година.               
                                                                       
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

2. Предложение относно определяне възнаграждение на председателя на   Общинския съвет.
                                                                 
   Докладва:Б.Петров  – председател на ПК по
                “Бюджет,финанси,данъчна политика,икономика,
                 селско стопанство, законност, обществен  ред,
                 контрол и общинска собственост”

3. Докладна записка относно приемане промяна в Наредба № 12  за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

4. Приемане на Програма за управление на община Крушари за  периода 2011-2015  година.
      
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

5. Приемане на Стратегия за управление на  общинска собственост за периода 2012-2015  година.
            
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012 година.
                                                                       
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

7. Преразглеждане на Решение №  4/23  от 14.12.2011 година на Общинския съвет.
     
   Докладва: П. Янкова - председател на ОбС

8. Преразглеждане на Решение №  7/77  от 27.07.2011 година на Общинския съвет.
     
   Докладва: П. Янкова - председател на ОбС

9. Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари по Проект „Красива България”.
                 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

10.Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари по Проект „Красива България”.
                 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината


БОЯН ПЕТРОВ:/П/
Председател на ПК 

 


    На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм”   на  19.01.2012 г. от  14.30   часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно включване на община Крушари в Сдружение „Общинска  мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината
   
2. Предложение относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/
                    
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

     

ИВАН ЙОРДАНОВ:/П/
Председател на ПК 

 


    На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура,спорт,младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  19.01.2012 г. от 13.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


1. Отчет за дейността на МКБППМН за 2011 година.          

   Докладва: Д.Иванова–председател на МКБППМН

 

ЗЛАТИ КИРОВ:/П/
Председател на ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай