Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари

На 26.01.2012 година от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари ще се проведе заседание на Общинския съвет
Заседание на Общински съвет с. Крушари, снимка 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КРУШАРИ,ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410,с.Крушари,тел:05771/2272,факс 05771/2133,
E-mail obst@krushari.dobrich.net;site:www.krushari.bg
  

   На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 26.01.2012 г. от 14.00 часа в заседателната  зала на община Крушари  при следния проект за

                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2011 година.               
                                                                       
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

2. Предложение относно определяне възнаграждение на председателя на   Общинския съвет.
                                                                 
   Докладва:Б.Петров–председател на ПК по
          “Бюджет,финанси,данъчна политика,икономика,
           селско стопанство, законност, обществен  ред,
           контрол и общинска собственост”

3. Докладна записка относно приемане промяна в Наредба № 12  за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

4. Приемане на Програма за управление на община Крушари за  периода 2011-2015  година.
      
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

5. Приемане на Стратегия за управление на  общинска собственост за периода 2012-2015  година.
           
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012 година.
                                                                       
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

7. Преразглеждане на Решение №  4/23  от 14.12.2011 година на Общинския съвет.
     
   Докладва: П. Янкова - председател на ОбС

8. Преразглеждане на Решение №  7/77  от 27.07.2011 година на Общинския съвет.
     
   Докладва: П. Янкова - председател на ОбС

9. Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари по Проект „Красива България”.
                 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

10.Докладна записка относно кандидатстване на община Крушари по Проект „Красива България”.
                
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

11.Докладна записка относно включване на община Крушари в Сдружение „Общинска  мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия”.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината
   
12.Предложение относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/                   
                                                 
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

13.Отчет за дейността на МКБППМН за 2011 година.          

   Докладва: Д.Иванова–председател на  МКБППМН

14.Докладна записка относно прекратяване дейността на Временната комисия за изготвяне на   проект за Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

   Докладва: П. Янкова - председател на ОбС

15. Други.
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани / ако има постъпили в Общинския съвет/.

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на Общински съвет

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай