Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 25.01.2018 година

На 25.01.2018 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Крушари ще се проведе заседание на Общински съвет с. Крушари
Заседание на Общински съвет с. Крушари на 25.01.2018 година, снимка 1

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.01.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за                                                      

                                              Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане  отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017 година.
              
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2017 година.
                  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2017 година.
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане бюджета на община Крушари за 2018 година.
                                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане на годишен отчет за изпълнение  на  Програмата за управление на община Крушари за мандат 2015-2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2017 година.
                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно приемане отчет за събраните   приходи от местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината 
                                                                         
9. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2017 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
10.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2017 година.
                                                                                  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община Крушари на извънредно заседание на  Общото събрание на Асоциация по ВиК  в обособена територия, обслужвана от „В и К“  АД  гр. Добрич на 13.02.2018 година от 10.00 часа.
                                                                                  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Докладна записка относно  приемане  отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2017 година .
                  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
13.Докладна записка относно приемане  на Програма за опазване на околната среда 2018-2022 година.
                  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
14.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
15.Предложение относно одобряване на проект за изменение на  подробен устройствен план-план за регулация на  част от кв.31 и кв.32 по плана на  с. Полк.Дяково, Община Крушари.
                  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
16.Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства по под мярка 7.2 на СВОМР на МИГ „Тервел-Крушари“ с проект „Рехабилитация на част от улица „Черно море“ и улица „Изгрев“ в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно съответствие на проект „Рехабилитация на част от улица „Черно море“ и улица „Изгрев“ в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“ с приоритетите на Общинския план за развитие на община Крушари за периода 2014-2020 година.
                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
18.Докладна записка относно приемане на нова Наредба № 2 за организацията и дейността на клубовете  на пенсионерите и хората с увреждания в община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
19.Отчет за изпълнение  на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2017 година.
                  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
20.Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2017 година и приемане на План за младежта за 2018 година.
                                                                      
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
        
21.Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
 
 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай