Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

О Б Я В А!

Във Военно окръжие – Добрич и офисите за водене на военен отчет в общините на областта можете да получите информация и да бъдете насочени в организираните курсове от Министерството на отбраната за начална и/или специална военна подготовка.
О Б Я В А!, снимка 1

ВИЕ СТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН

БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА!

Във Военно окръжие – Добрич и офисите за водене на военен отчет в общините на областта можете да получите информация и да бъдете насочени в организираните курсове от Министерството на отбраната за начална и/или специална военна подготовка.

Курсовете се обявяват със заповед на министъра на отбраната, в която се определят наименованието на курсовете, мястото на обучение, броят на обучаемите, продължителността, редът за кандидатстване и други специфични изисквания.

Обучението се провежда в специализиран учебен център.

Курсовете за начална военна подготовка са с продължителност до 90 учебни часа, а за специална военна подготовка – не по-малко от 90 учебни часа.

В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка.

Обучението в курсове за начална военна подготовка се организират от структурата по човешките ресурси към министъра на отбраната, а курсовете за специална военна подготовка от командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили или от ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Курсовете за специална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Българските граждани, желаещи да се обучават в курсове за начална и/или специална военна подготовка, подават заявление във Военно окръжие  – Добрич и офисите за водене на военен отчет в общините, като прилагат следните документи:

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус/етапна епикриза/;

- експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия;

- експертно решение за психологична пригодност, издадено в Центъра по психично здраве и превенция - ВМА /прилага се служебно/.

- свидетелство за съдимост;

- декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил/ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

- удостоверение от регионалния център за психично здраве

/психодиспансер/.

Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

- да са годни и психологически пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

С обявяването на курса могат да се определят и други специфични изисквания извън посочените по горе.

Българските граждани при явяването си в специализираните учебни центрове сключват договор за обучение, като за времето на курса им се осигурява:

- настаняване, изхранване и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;

- безплатно медицинско обслужване;

- задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.

Обучението завършва с полагане на изпити, като на успешно издържалите изпитите се издава удостоверение за завършено обучение. Всеки български гражданин, успешно завършил обучението, полага военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в съответния специализиран учебен център, присвоява му се военно звание и се вписва на военен отчет.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ

 Финансовото осигуряване на курсовете по начална и/или специална военна подготовка през целия период на обучение е за сметка на бюджета на Министерство на отбраната;

 Завършилите курсове по начална и/или специална военна подготовка, имат предимство, както следва:

- при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв;

- при кандидатстване за повишаване на квалификацията и за преквалификация във Военна академия „Г. С. Раковски” и висшите военни училища.


За по-пълна и точна информация посетете:

- Военно окръжие – Добрич, бул.”Добруджа” N:4, ет.4; тел. 058 664 764

- Офиса за водене на военен отчет в общината– в сградата на общинска администрация, тел. 0888/ 321 253

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай