Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Приемане на нова Наредба №7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Крушари

  Приемане на нова Наредба №7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Крушари

 

 

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E- mail
krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект на Наредба №7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община КрушариНа основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения и становища по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

ДОКЛАД относно  Приемане на Наредба №7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Крушари

 

Проект на Наредба 7 - натиснете ТУК

 

11.03.2015г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай