Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Общински съвет Крушари обявява публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  

М О Т И В И

 

за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

           Причини, които налагат приемането:

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема(ОбС)правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Към настоящия момент действа правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, приет за мандат 2015-2019г. Нормите на действащия правилник се нуждаят от прецизиране и актуализиране съобразно промените в българското законодателство. Правните норми са систематизирани и подредени по начин, който следва работата на съвета от самото му начало, с внасяне на преписка за разглеждане до обявяване на административния акт. По този начин се създава по-голяма яснота и прозрачност в действията на общинските съветници.

Съгласно промените в чл.34, ал.5  от ЗМСМА(ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) във връзка с § 68от ПЗР на ЗПКОНПИ(ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) несъвместимостта относно общинските съветници влиза в сила от 1 декември 2019г., което налага промени в правомощията им, съобразно тази правна норма. Наличието на несъвместимост е основание лице заемащо публична длъжност ведномесечен срок от обявяването на изборните резултати да подадемолба за освобождаването му.Тази законова промяна следва да бъде уредена в Правилника с оглед спазването й от всички общински съветници и недопускане на несъвместимост в работата им.

Необходимо е създаване на нова глава в Правилника, уреждаща поведението на общинския съветник, създаване на етични правила  за работата в общинския съвет. Това би било от изключително значение за подобряване микроклимата в общинския съвет, дисциплиниране на общинските съветници и повишаване ефективността в тяхната работа.

Планирането и подготовката за провеждане на заседанията на ОбС следва да се извършва при спазване на точно определени срокове. С оглед възможността обществеността да участва активно в работата на местната власт се налага срокът за информиране за предстоящо заседание на ОбС да бъде намален от пет на три дни като по този начин се даде възможност както на гражданите, така и на общинската администрация да представят в пълнота свои докладни записки и искания пред общинските съветници.

Контрол върху работата на общинските съветници осъществяват гражданите на общината. Те отправят питания до тях, чийто срок следва да бъде уреден в Правилника с цел Постоянните комисии да вземат отношение по питанията, да препратят същите по компетентност до съответните органи или извършат проверка по сигнали и жалби на гражданите. Този срок за гражданите следва да бъде 7 дни, а за председателя – 5 дни.

С оглед по-голяма ефективност в работата на ОбС, питанията, които отправят общинските съветници следва да бъдат определени на едно такова за съответното заседание като по този начин възможността всеки един от тях за вземе отношение по казуса се увеличава. Целта е да се намалят ненужните питания, реплики, дуплики и т.н.  като по този начин се подобри организацията в работата на ОбС. Уточняващите въпроси по питанията също следва да бъдат съобразени с броя на питанията като по този начин ще се задължи всеки питащ да изложи в пълнота своя въпрос ясно, точно и конкретно, за да бъде даден в съответствие и отговорът.

           Цели, които се поставят:

Целта е чрез правилника да се конкретизират отделни правни норми и съобразят със спецификата на община Крушари. С правилника се уреждат права и задължения за правните субекти. Посочен е редът, начинът и условията, при които се приемат административните актове на ОбС като по този начин се дава възможност на населението да осъществява своя контрол над избраната от него местна власт.
 

           Финансови и други средства, необходими за прилагане на правилника:

Прилагането на новата уредба е свързано с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Бюджетът на ОбС в разходната и приходната част е съобразен с разпоредбите на българското законодателство и с бюджета на община Крушари.

 

           Очаквани резултати от прилагането на правилника, включително и финансови ако има такива:

Клаузите, залегнали в Правилника ще дадат възможност за по-добро взаимодействие между изпълнителната и законодателна власт на общинско ниво. Така разписани дейностите по Правилника ще дадат възможност за по-голяма прозрачност в работата на местната власт и ефективен контрол от страна на населението.

 

           Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документ, който подчертава необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на Правилника е публикуван на интернет страницата на Община Крушаризаедно с мотивите.

Срок за предложения и становища по проекта - до 11.12.2019г.

адрес за предложения и становища по проекта - krushari@dobrich.net

С проекта за Правилник можете да се запознаете тук

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай