Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект на План-сметка за таксата за битови отпадъци за 2023 година

 

Община Крушари обявява обществено обсъждане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 20223г.

Документът е публикуван на 18.11.2022 г.

 
 
Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от АПК, проектът на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне таксата за битови отпадъци за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на Община Крушари и е обявен на информационното табло в сградата на Община Крушари.
 
Съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни – от 18.11.2022 г. до 18.12.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл.69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения, и да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне таксата за битови отпадъци за 2023 г.

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения по проекта План-сметка за годишния размер на разходите на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023 г. на следния електронен адрес: krushari@krushari.bg  и/или в деловодството на Община Крушари, с. Крушари, ул. „Девети септември“, №3 А


Изх. № РД-13-5966
18.11.2022г. 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КРУШАРИ


                                                                                     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
         
                                                             от Илхан Мюстеджеб   - Кмет на Община Крушари


                ОТНОСНО:   Приемане    на    План-сметка    за    дейностите    по    сметосъбирането и сметоизвозването,  обезвреждането  на битовите отпадъци в депа или други съоръжения  и чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размер на такса битови отпадъци за 2023 година  


                    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

                 На основание чл. 66 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари предлагам на Вашето внимание за одобряване План-сметката за 2023 г., включваща необходимите разходи по следните дейности :

І. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им;·

ІІ. Проучване, проектиране изграждане, поддържане експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

ІІІ. Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркови и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Разходите за посочените дейности за 2023 година са предвидени както следва:

1.Размер  на разходите за  2023  година,  заложен  в План-сметката  за  услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" - 32 600 лв. Услугата "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци" се извършва от община Крушари като местна дейност. В разхода са включени дейности по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им. 

2.Размер на разходите за 2023 година, заложен в план-сметката за "Обезвреждане на битовите отпадъци. в депа или други съоръжения", включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците"  е 34 212  лв. 
Към тази  дейност се отнасят :
2.1. Отчисления по чл. 60 ал.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в размер на 962 лв., които са за цялото количество отпадъци, депонирани от Община Крушари на регионалното депо в с. Стожер, като прогнозното количество извозени отпадъци е приблизително 350 тона.
2.2. Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, чийто размер е определен в чл. 20, ал. 1 от Наредбата  за  реда  и  начина  за  изчисляване  и  определяне  размера  на  обезпеченията  и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. За 2022 г. платените отчисления при 95 лв./тон депониран отпадък,  към 31.10.2022 г. размерът на направените разходи по това перо е 22 165 лв. При прогнозно количество извозени и депонирани отпадъци от 350 т., сумата за отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО се планират да достигнат стойност от 33 250.

3.Размерът на разходите за 2023 година, заложен в план-сметката за "Поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места на община Крушари, в т.ч. закупуване на съдове за събиране на битови отпадъци, резервни части, горива, материали и др."  е 60 000 лв.

Услугата се извършва от работници на община Крушари, чиито разходи за работни заплати, осигурителни плащания и други плащания по КТ, се финансират от местни приходи. Основната дейност на наетите работници е свързана с обслужване на специализирания автомобил за събиране и извозване на твърди битови отпадъци; ръчно метене на улици (улични платна) и площади пешеходни зони и други места за обществено ползване; косене на прораснала трева, рязане на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване; събиране и извозване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци; събиране и транспортиране на опадали листа на обществени места - улични платна, тротоари, площади и др.; почистване от сняг на тротоарите площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване.
Към тази дейност се отнасят и разходите за почистване на нерегламентирани замърсявания и участъци от дерета канавки и прилежащи терени към пътищата собственост на Община Крушари.

Пълният размер на планираните разходи по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от събирания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗМДТ. Прогнозният размер на очакваните приходи от ТБО е около 60 000 лв., а планирания размер на разходите – 126 812лв. 

Предложеният по-долу проект на Решение за приемане на План-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ по събиране и транспортиране на битови отпадъци, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. и определяне размера на такса битови отпадъци на територията на община Крушари за 2023 г., са публикувани на интернет страницата на община Крушари на 18.11.2022г. в изпълнение на чл.66 и чл.69 от АПК.
Заинтересованите лица, в срок до 30 дни от публикуването на интернет страницата на община Крушари на настоящата докладна записка, могат да представят в деловодството на Общинска администрация, стая 103, от 08:00 до 17:00 часа всеки работен ден, становища и предложения по докладната записка. 

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6, ал.1,буква „а , чл. 62 и чл. 66 ал. 3 т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари  предлагам Общински съвет - Крушари да вземе следното

                                                                                                                                                                                                                           ПРОЕКТ !

                                                                                                 РЕШЕНИЕ

          І. Общински съвет–Крушари определя такса за Твърди битови отпадъци за 2023 г. за селата Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Капитан Димитрово и Телериг, както следва :

           1.За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия ТБО в размер на 2 промила върху данъчната оценка, от които :

- За закупуване, ремонт и поддръжка на съдове за съхранение на битови отпадъци – 0,2 промила
- За обезвреждане на битови отпадъци – 0,3 промила;
- За сметосъбиране и сметоизвозване – 1,2 промила;
- За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,3 промила;

            2.За нежилищни имоти ТБО в размер на 5 промила върху данъчната оценка, от които :

-За сметосъбиране и сметоизвозване – 4 промила;
-За обезвреждане на битови отпадъци – 0,3 промила;
-За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,7 промила;

        ІІ. Общински съвет-Крушари одобрява План-сметката на разходите за услугите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление  на отпадъците, поддържане  на чистотата  на териториите  за обществено ползване в населените места в Община Крушари за 2023 r. в общ размер на 126 812 лв. в това число:                                                                                          ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2023 г. 

на разходите за услугите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление  на отпадъците, поддържане  на чистотата  на териториите  за обществено ползване в населените места в Община Крушари

1.Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и транспортирането до Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Каварна, Крушари, Шабла, Ген.Тошево и Балчик – с. Стожер; в т.ч. работни заплати и други задължителни плащания на работниците, заети в дейността - 32 600 лв.

2.Третиране на битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Каварна, Крушари, Шабла, Ген.Тошево и Балчик – с. Стожер включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО - 34 212 лв.

3.Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Крушари, в т.ч. закупуване на метални контейнери, резервни части, горива и материали; придобиване на стопански инвентар-  60 000 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2023 г. - 126 812 лв.Внася 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ  
Кмет на община Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай